Zavarivač (III stepen)

Zavarivači spajaju metalne delove postupkom zagrevanja. Na visokim temperaturama metal se topi, pri čemu se njegovi delovi stapaju u kompaktnu celinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primenjuje za izradu i popravak visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija. Zbog toga se ono primenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona. Osim toga zavarivanjem se izrađuju i popravljaju sitniji predmeti za široku potrošnju. Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama). Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja zavisi od materijala koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje. Za pojedine vrste varova i nivoa kvaliteta koje treba dosegnuti zavarivači moraju posedovati ispravu o posebnoj osposobljenosti (atest).

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit