Turistički organizator (V stepen)

Turistički organizator vrši sledeće aktivnosti: organizuje i usmerava rad u poslovici, posreduje kod prodaje turističkih usluga, oblikuje programe turističkih usluga i proizvoda, unapređuje prodaju, sarađuje sa agencijama i propagandnim medijima, obračunava troškove reklamiranja, uvodi u rad nove radnike i radi na njihovom usavršavanju, prati i nadzire uspešnost poslovanja, kontroliše primenu tehničkih, sanitarnih i protivpožarnim propisima, koordinira rad sa komercijalnim odeljenjima i poslovnim partnerima i drugo.

Specijalizaciju u oblasti ugostiteljstva i turizma za obrazovni profil – turistički organizator mogu sticati samo kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

1.četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma (turistički tehničar, ugostiteljsko turistički tehničar, hotelijersko turistički tehničar) sa najmanje dve godine radnog iskustva na turističkim poslovima;

2.četvorogodišnje ili trogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada (gimnazija, ekonomska škola), sa najmanje tri godine radnog iskustva na turističkim poslovima, uz polaganje dopunskih ispita iz predmeta : agencijsko i hotelijersko poslovanje i ekonomika turizma, po programu za četvorogodišnje obrazovanje.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit