Carinski tehničar (IV stepen)

Carinski tehničar obavlja carinski nadzor nad robom, putnicima i prevoznim sredstvima. Treba dobro da poznaje robu, carinske propise, odvijanje spoljnotrgovinskog prometa, devizno poslovanje i devizno tržište kao i platni promet sa inostranstvom. Sledeći zadatak je otkrivanje carinskih prekršaja i razotkrivanje krijumčarskih lanaca. Svoj posao carinski tehničar treba da obavlja pošteno, bez grešaka i propusta. Carinski tehničar treba dobro da računa, izvrsno da poznaje carinski i porezni zakon i da bude vrlo pedantan u radu. Njegov posao zahteva dobar vid i sluh kao i komunikativnost sa strankama. Mogućnost nastavka školovanja na fakultetima ekonomske struke ili zapošljavanja na carini nakon završetka srednje škole.

Nastavni plan
I
spitna pitanja

Maturski ispit